Nástroje pro usnadnění přístupu

Pracovní náplň výchovného poradce

1) Je podřízen ředitelce školy.

2) Koordinuje:

 • pedagogicko-psychologické poradenství ve škole
 • spolupráci členů školního poradenského pracoviště a jeho komunikaci s vedením školy
 • spolupráci členů školního poradenského pracoviště s ostatními pedagogy
 • spolupráci školy s pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálně pedagogickými centry, středisky výchovné péče, kurátorem pro mládež a orgány sociálně právní ochrany dětí
 • vytváření individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, žáky nadané a mimořádně nadané
 • odbornou a metodickou pomoc učitelům, odbornou pomoc žákům i jejich zákonným zástupcům při řešení aktuálních problémů
 • činnost asistentů pedagoga

3) Samostatně zajišťuje:

 • evidenci zpráv z vyšetření z poradenských pracovišť:
  • návrhy vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně pro žáky s vývojovými poruchami učení a chování i pro žáky se smyslovým, tělesným nebo mentálním postižením 
  • pomoc třídním učitelům při vyplňování dotazníků pro poradny
  • odesílání dotazníků
  • shromažďování zpráv z vyšetření, předávání jejich kopií třídním učitelů, vysvětlení závěrů a pomoc při realizaci doporučení ze zpráv, vytváření počítačové databáze vyšetřených žáků sloužící všem pedagogickým pracovníkům vyšetřených žáků
 • organizaci péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:
  • projednání individuálních vzdělávacích plánů s třídními učiteli a zákonnými zástupci žáků
  • projednání individuálních vzdělávacích plánů s pověřeným pracovníkem pedagogicko-psychologické poradny
  • přípravu ekonomických požadavků na zabezpečení péče o žáky se SVP
 • řešení problémů spojených se školní docházkou:
  • sledování projevů záškoláctví u žáků školy – evidence neomluvených hodin, projednávání případů s třídními učiteli a rodiči, spolupráce s kurátory pro mládež, návrhy opatření
  • sledování žáků se zvýšenou omluvenou absencí v jednom klasifikačním období – projednávání případů s třídními učiteli a rodiči, návrhy opatření
 • specifické oblasti činnosti:
  • společně s třídními učiteli sleduje žáky nadané a talentované a navrhuje další péči o tyto žáky
  • společně s třídními učiteli sleduje žáky neprospívající, hledá příčiny školního neprospěchu a navrhuje způsoby, jak situaci řešit
  • pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče-učitel, učitel-žák, žák-žák) 
  • společně se školním metodikem prevence pomáhá řešit závadové chování žáků, především projevy šikanování
  • společně se školním metodikem prevence pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů
  • podílí se na realizaci projektů, které jsou součástí Minimálního preventivního programu školy
  • vede administrativu své činnosti – případová dokumentace, zápisy z jednání, evidence konzultací
  • neustále se vzdělává, sleduje nabídku vzdělávacích kurzů v rámci DVPP a vybraných se aktivně účastní

4) Předkládá ředitelce školy:

 • plán práce školního poradenského pracoviště na nový školní rok včetně Minimálního preventivního programu
 • zpracované individuální vzdělávací plány pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a návrh ekonomických požadavků na zabezpečení péče o tyto žáky
 • návrhy na opatření v oblasti volby povolání žáků školy
 • návrhy organizačních opatření pro zvýšení kvality péče o žáky, kteří mají výchovné a vzdělávací problémy, včetně vývojových poruch učení a chování
 • závěrečnou zprávu o činnosti školního poradenského pracoviště
ZŠ Kupkova

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1,
příspěvková organizace

Kupkova 1, 690 02 Břeclav
IČ: 63434466
Datová schránka: 9cpjxaj

Zřizovatel školy: Město Břeclav© Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1, příspěvková organizace

vytvořil www.pixelhouse.cz

Kontakty na vedení školy