Nástroje pro usnadnění přístupu

Edukativně stimulační skupiny

1) Cíle

Edukativně stimulační skupiny jsou programem, který si klade za cíl komplexní a systematický rozvoj předškolních dětí. Hravou formou podněcuje schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro zvládání trivia (tj. pro budoucí čtení, psaní, počítání).

Je zdůrazněna potřeba pravidelného režimu, uvědomělého sezení dítěte, jasného a srozumitelného zadávání pokynů pedagogem, zpětná vazba. 

K realizaci tohoto projektu máme velké množství pracovních materiálů zaměřené na rozvoj jednotlivých schopností a dovedností. 

2) K tomu, aby se dítě naučilo správně a bez problémů číst, psát a počítat, je zapotřebí souhry mnoha schopností a funkcí.

Tyto si můžeme rozdělit do několika oblastí:

 • Jemná motorika
 • Zrakové vnímání – zraková diferenciace, analýza, syntéza, paměť
 • Prostorová orientace, orientace v čase
 • Základně matematické představy
 • Řeč, myšlení
 • Sluchové vnímání – sluchová diferenciace, analýza, syntéza, paměť

Zároveň si dítě procvičuje i svoje sociální a komutační dovednosti. Učí se lépe respektovat autoritu, pracovat pod jejím vedením, komunikovat s ní, ale také s ostatními dětmi, dodržovat určitá pravidla činností a sociálního chování. 

3) Organizace programu:

Program skupin je rozvržen do 10 lekcí. Každá lekce má svou pravidelnou strukturu, jednotlivé činnosti se střídají a navazují na sebe. Postupuje se po krocích od jednoduššího ke složitějšímu. Lekce budou probíhat 1x týdně, přičemž délka jedné lekce bude trvat cca hodinu. 

Ve skupině pracuje max. 6 – 8 dětí. S dítětem vždy přítomen jeden z rodičů a to zpravidla ten, který s ním doma více pracuje.

4) Přítomnost rodiče je velmi důležitá a to z následujících důvodů: 

 • Rodič získává systém podnětů pro práci s dítětem. Náplň lekcí je radou, inspirací, motivací. V závěru každé lekce rodiče dostávají další náměty pro práci s dítětem v oblastech, ve kterých si dítě není jisté.
 • Rodič sleduje práci svého dítěte, vidí, jak se dítě učí, jak reaguje, jak se zapojuje.
 • Rodič si vytváří reálnější náhled na schopnosti dítěte; co již zvládá, čemu je zapotřebí se více věnovat. Lépe porozumí možnostem a potřebám dítěte.
 • Rodič se učí sledovat dítě, podporovat je při práci, oceňovat dílčí zdařilé kroky – naučí se s dítětem lépe komunikovat, spolupracovat.
 • Přítomnost rodiče usnadňuje dítěti zvykat si na nové lidi, nové situace, pomáhá překonat adaptační problémy.
 • Rodič má ve skupině možnost konzultace daného problému s odborníkem, tímto lze předcházet chybným návykům a tyto neupevňovat.

5) Skupiny jsou určeny pro všechny děti, u kterých je vhodné, aby absolvovaly systematickou předškolní průpravu, včetně dětí, které jsou ohroženy počátečním školním neúspěchem. Jedná se zejména o tyto kategorie dětí:

 • Dětí, které v zásadě splňují kritéria způsobilosti zahájení školní docházky, nicméně potřebují ještě pomoci v dozrávání některých oblastí vnímání, grafomotoriky, řeči atd.
 • Děti, pro které by byl vhodný OŠD, ale rodiče potřebují pomoci vytvořit si reálný náhled na výkon jejich dítěte. Je také vhodný pro děti, kterým byl již odklad udělen. Na základě osobní zkušenosti při práci se svým dítětem v konfrontaci s tím, co zvládá a co by mělo zvládnout potom snadněji pochopí, co bude pro dítě vhodnější.
 • Děti s adaptačními a komunikačními problémy, s neurotickou symptomatologií.
 • Děti, jejichž rodiče mají z nějakých důvodů obavu, že jejich dítě ještě nezvládne školní docházku nebo bude mít ve škole problémy.
 • U dětí s logopedickými vadami je vhodné doplnění o individuální logopedickou péči.
ZŠ Kupkova

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1,
příspěvková organizace

Kupkova 1, 690 02 Břeclav
IČ: 63434466
Datová schránka: 9cpjxaj

Zřizovatel školy: Město Břeclav© Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1, příspěvková organizace

vytvořil www.pixelhouse.cz

Kontakty na vedení školy