Nástroje pro usnadnění přístupu

Edukativně stimulační skupiny

1) Cíle

Edukativně stimulační skupiny jsou programem, který si klade za cíl komplexní a systematický rozvoj předškolních dětí. Hravou formou podněcuje schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro zvládání trivia (tj. pro budoucí čtení, psaní, počítání).

Je zdůrazněna potřeba pravidelného režimu, uvědomělého sezení dítěte, jasného a srozumitelného zadávání pokynů pedagogem, zpětná vazba. 

K realizaci tohoto projektu máme velké množství pracovních materiálů zaměřené na rozvoj jednotlivých schopností a dovedností.

2) K tomu, aby se dítě naučilo správně a bez problémů číst, psát a počítat, je zapotřebí souhry mnoha schopností a funkcí.

Tyto si můžeme rozdělit do několika oblastí:

 • Jemná motorika
 • Zrakové vnímání – zraková diferenciace, analýza, syntéza, paměť
 • Prostorová orientace, orientace v čase
 • Základně matematické představy
 • Řeč, myšlení
 • Sluchové vnímání – sluchová diferenciace, analýza, syntéza, paměť

Zároveň si dítě procvičuje i svoje sociální a komutační dovednosti. Učí se lépe respektovat autoritu, pracovat pod jejím vedením, komunikovat s ní, ale také s ostatními dětmi, dodržovat určitá pravidla činností a sociálního chování. 

3) Organizace programu:

Program skupin je rozvržen do 10 lekcí. Každá lekce má svou pravidelnou strukturu, jednotlivé činnosti se střídají a navazují na sebe. Postupuje se po krocích od jednoduššího ke složitějšímu. Lekce budou probíhat 1x týdně, přičemž délka jedné lekce bude trvat cca hodinu. 

Ve skupině pracuje max. 6 – 8 dětí. S dítětem vždy přítomen jeden z rodičů a to zpravidla ten, který s ním doma více pracuje.

4) Přítomnost rodiče je velmi důležitá a to z následujících důvodů:

 • Rodič získává systém podnětů pro práci s dítětem. Náplň lekcí je radou, inspirací, motivací. V závěru každé lekce rodiče dostávají další náměty pro práci s dítětem v oblastech, ve kterých si dítě není jisté.
 • Rodič sleduje práci svého dítěte, vidí, jak se dítě učí, jak reaguje, jak se zapojuje.
 • Rodič si vytváří reálnější náhled na schopnosti dítěte; co již zvládá, čemu je zapotřebí se více věnovat. Lépe porozumí možnostem a potřebám dítěte.
 • Rodič se učí sledovat dítě, podporovat je při práci, oceňovat dílčí zdařilé kroky – naučí se s dítětem lépe komunikovat, spolupracovat.
 • Přítomnost rodiče usnadňuje dítěti zvykat si na nové lidi, nové situace, pomáhá překonat adaptační problémy.
 • Rodič má ve skupině možnost konzultace daného problému s odborníkem, tímto lze předcházet chybným návykům a tyto neupevňovat.

5) Skupiny jsou určeny pro všechny děti, u kterých je vhodné, aby absolvovaly systematickou předškolní průpravu, včetně dětí, které jsou ohroženy počátečním školním neúspěchem. Jedná se zejména o tyto kategorie dětí:

 • Děti s ADHD, ADD
 • Dětí, které v zásadě splňují kritéria způsobilosti zahájení školní docházky, nicméně potřebují ještě pomoci v dozrávání některých oblastí vnímání, grafomotoriky, řeči atd.
 • Děti, pro které by byl vhodný OŠD, ale rodiče nemají reálný náhled a trvají na zahájení školní docházky. Na základě osobní zkušenosti při práci se svým dítětem v konfrontaci s tím, co zvládá a co by mělo zvládnout potom snadněji pochopí, co bude pro dítě vhodnější
 • Děti s adaptačními a komunikačními problémy, s neurotickou symptomatologií
 • Děti, jejichž rodiče mají z nějakých důvodů obavu, že jejich dítě ještě nezvládne školní docházku nebo bude mít ve škole problémy.
 • U dětí s logopedickými vadami je vhodné doplnění o individuální logopedickou péči.

Do skupin nezařazujeme děti s mentálním postižením.


 

Přihláška do ESS 2023

ZŠ Kupkova

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1,
příspěvková organizace

Kupkova 1, 690 02 Břeclav
IČ: 63434466
Datová schránka: 9cpjxaj

Zřizovatel školy: Město Břeclav© Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1, příspěvková organizace

vytvořil www.pixelhouse.cz

Kontakty na vedení školy