Nástroje pro usnadnění přístupu

Pracovní náplň školního metodika prevence

1) Je členem školního poradenského pracoviště, je podřízen vedoucímu školního poradenského pracoviště.

2) Koordinuje:

 • realizaci Minimálního preventivního programu ve škole, poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc všem pedagogickým pracovníkům školy
 • vzdělávání všech pedagogických pracovníků v oblasti prevence, spolupráci se zařízeními realizujícími vzdělávání v oblasti prevence
 • spolupráci s různými školskými a dalšími krizovými, poradenskými a preventivními zařízeními a s institucemi zajišťujícími sociálně-právní ochranu dětí a mládeže, zajišťuje informovanost žáků školy, jejich zákonných zástupců a pracovníků školy o činnosti těchto institucí a organizací

3) Samostatně zajišťuje:

 • přípravu Minimálního preventivního programu, podílí se na jeho realizaci, podle aktuálních potřeb a podmínek program inovuje a vyhodnocuje jeho účinnost
 • návrh vhodných odborných a metodických materiálů a pomůcek pro realizaci Minimálního preventivního programu a navazujících preventivních aktivit školy
 • průběžnou práci s žákovskými kolektivy a ovlivňuje prostřednictvím sociálního učení sociální klima školních tříd a celé školy
 • odbornou a metodickou pomoc ostatním učitelům při zavádění oblastí preventivní výchovy do výuky, zejména etické a právní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu
 • poskytování odborných informací z oblasti prevence, pravidelně informuje o vhodných aktivitách pořádaných různými odbornými zařízeními
 • sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů ve škole, navrhuje možnosti jejich řešení
 • konzultační a poradenskou činnost žákům i jejich zákonným zástupcům v oblasti sociálně patologických jevů
 • úzkou spolupráci s okresním metodikem preventivních aktivit, popř. s krajským školským koordinátorem prevence; účastní se pravidelných porad organizovaných těmito pracovníky a zajišťuje přenos důležitých informací z jejich obsahu
 • zpracování podkladů pro informaci o Minimálním preventivním programu školy pro okresního metodika prevence, popř. krajského školského koordinátora prevence
 • specifické oblasti činnosti:
  • spolupracuje s třídními učiteli a členy ŠPP při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů
  • společně s výchovným poradcem sleduje chování žáků po dobu školní docházky a navrhuje způsoby řešení závadového chování žáků
  • podílí se na akcích pořádaných školou v oblasti volnočasových aktivit a pomáhá při vytváření jejich nabídky
  • vede administrativu své činnosti – případová dokumentace, evidence konzultací
  • neustále se vzdělává, sleduje nabídku vzdělávacích kurzů v rámci DVPP a vybraných se aktivně účastní

4) Předkládá vedoucímu školního poradenského pracoviště:

 • plán práce školního metodika prevence a Minimální preventivní program na nový školní rok
 • návrhy na opatření, která směřují ke zkvalitnění práce školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů a závadového chování žáků
 • závěrečnou zprávu o činnosti školního metodika prevence a plnění Minimálního preventivního programu za daný školní rok
ZŠ Kupkova

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1,
příspěvková organizace

Kupkova 1, 690 02 Břeclav
IČ: 63434466
Datová schránka: 9cpjxaj

Zřizovatel školy: Město Břeclav© Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1, příspěvková organizace

vytvořil www.pixelhouse.cz

Kontakty na vedení školy