Nástroje pro usnadnění přístupu

Pracovní náplň školního speciálního pedagoga (dále ŠSP)

Obecně o činnosti ŠSP

Pracovní náplní speciálního pedagoga ve škole je poradenská činnost.

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních.

ŠPP je k dispozici i zákonným zástupcům v případě jejich dotazů a poskytnutí informací týkajících se daného žáka.

ŠSP pracuje individuálně s jednotlivými žáky nebo v rámci malé skupiny žáků. Aktivity pro práci se žáky jsou vybírány tak, aby jim umožnily maximálně využít své schopnosti a zapojit se v co možná největší míře do výuky. 

Náplň činnosti školního speciálního pedagoga

Činnost ŠSP je naplňována v těchto zásadních oblastech.

1. Depistážní činnost

Participace na vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do předmětu speciálně pedagogické péče.

2. Diagnostická a intervenční činnost

Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka (shromažďování údajů o žákovi, včetně anamnézy osobní a rodinné).

Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy a i mimo ni.

Průběžné vyhodnocení účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav.

Provádění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem (speciálně pedagogická vzdělávací činnost, reedukační činnost, kompenzační, stimulační).

Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů.

Zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou žáka.

Konzultace s pracovníky specializovaných poradenských a dalších pracovišť.

3. Metodická a koordinační činnost

Příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole.

Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky.

Participace na koordinaci práce asistentů pedagoga, jejich metodické vedení v oblasti speciální pedagogiky.

Metodické činnosti pro pedagogy školy – specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně zdravotního postižení, návrhy metod a forem práce se žáky. Instruktáže k využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů.

Evidence pořízených speciálních pomůcek pro žáky 2.stupně.

 

Vypracovala: Marcela Kubátová

Dne 1.listopadu 2023

ZŠ Kupkova

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1,
příspěvková organizace

Kupkova 1, 690 02 Břeclav
IČ: 63434466
Datová schránka: 9cpjxaj

Zřizovatel školy: Město Břeclav© Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1, příspěvková organizace

vytvořil www.pixelhouse.cz

Kontakty na vedení školy