Nástroje pro usnadnění přístupu

Historie naší školy

Budova Kupkova

Břeclavské školství bylo na sklonku minulého století utrakvistické, vyučovalo se česky i německy. Vyplývalo to jednak ze skladby obyvatelstva, ale i z toho, že snahou rakouského politického vývoje bylo co nejvíce poněmčit české obyvatelstvo. V roce 1883 bylo školství rozděleno na školu německou, jejíž třídy byly umístěny v budově zemské radnice, a školu českou - s budovou na náměstí.

České obyvatelstvo se bránilo národnostnímu útlaku a podporovalo rozvoj zejména Matice břeclavské. Ta se postavila do čela zápasu za rozvoj českých škol. Velké zásluhy o rozvoj českého školství našeho regionu měl Josef Hladík, inspektor českých škol v hodonínském okresu.

Počátkem školního roku 1910/1911 byla otevřena česká měšťanská škola, pro níž bylo nutné postavit a vybavit novou školní budovu. Stavební místo bylo získáno od knížecího rodu Lichtenštejnů. Na místě zvaném "Špitálka" byl v roce 1910 položen základní kámen. Hotová budova byla uvedena do provozu v roce 1912. Prvním ředitelem této školy se stal Josef Kupka, jehož jméno nese škola dodnes.

O činnosti Kupkovy školy, o učitelích a vedení školy od jejího počátku až do období fašistické okupace se příliš informací nepodařilo zachovat. Všechny důležité materiály byly zřejmě zničeny za okupace. Jedinou knihou dochovanou o činnosti školy je kronika z roku 1945, která je uložena v archívu v Mikulově.

Budova Sovadinova

ZŠ Břeclav, Sovadinova 1 vznikla v rámci školských reforem v r.1953 sloučením tehdejší národní školy chlapecké, dívčí a II.střední školy. Tehdy měla 19 tříd a 648 žáků. Ředitelkou školy byla jmenována M.Bednaříková a jejím zástupcem J.Horňáček. Na škole v tehdejší době působila řada kroužků z nichž především kroužek národopisný a pěvecký dosahoval trvale výborných výsledků. Na sklonku r.1958 převzal řízení školy V.Strachoň. Na dvoře byla tehdy postavena nová budova sloužící jako kovo a dřevodílna.Vznikla taktéž nová nářaďovna a kotelna, budova byla plynofikována.

Rozhodujícím pro současný vzhled budovy byla generální rekonstrukce v letech 1962 a 1963. Proběhla tehdy s nákladem 220.000,-Kč. Na tu navázala přestavba budovy na náměstí,díky níž škola získala 5 nových učeben a učebnu pro výuku šití a vaření. Počet žáků ve třídách pozvolně stoupal až v roce 1969 dosáhl 900. V r.1970 byl jmenován ředitelem školy J.Horňáček a byla zahájena instalace ústředního topení. po jeho odchodu do důchodu bylo vedení školy ve školním roce 1975/76 svěřeno F.Kolmanovi. Prostorová situace školy se stávala neúnosnou, třídy byly rozmístěny na 4 místech a školu navštěvovalo téměř 1.000 žáků.

Po odchodu 15 tříd na nově vzniklou ZŠ Břeclav na Slovácké ulici začala generální oprava. Škola i přes tyto prostorové problémy i nadále vykazovala výborné výsledky v mnoha činnostech. Pedagogové úzce spolupracovali s MŠ, učitelky prováděli hospitace na ZŠ v Ladné a pro děti vyžadující zvláštní péči postupně vznikali speciální třídy. Pionýrská organizace měla 14 oddílů a pro sjednocení klasifikace byly již od tříd I.stupně zavedeny diagnostické prověrky. V rámci klubu mezinárodního přátelství si žáci dopisovali s dětmi v SSSR, na Kubě, v Bulharsku, ale i na Slovensu a v tehdejší Jugoslávii. Rodičům byl určen cyklus Akademie rodičů, škola byla navíc zapojena do výzkumu VÚP v Praze. Na vysoké úrovni byla péče o talentované žáky, o čemž svědčila 100% úspěšnost u přijímacích pohovorů, a to i přes to, že škola nebyla žádným směrem specializována.

K 1.8.1990 se stala ředitelkou školy mgr.L.Líčeníková. Pod novým vedením školy začala výstavba přístavby školy, ve které dnes najdeme školní jídelnu a učebny. Od r.1991 byly ve škole umístěny dvě třídy osmiletého gymnázia,v nichž výuku zajišťovali pedagogové školy. Škola procházela neustálými opravami vevnitř i zvenčí tak,aby mohla v r.1996 důstojně oslavit 100.výročí své existence.

V r. 2001 se stal ředitelem Mgr. D.Starnovský, zástupkyní pro I.stupeň Mgr. L.Líčeníková a zástupcem pro II.stupeň Mgr. J.Kříž.

V r. 2004 byla ZŠ Sovadinova v rámci optimalizace sloučena se ZŠ Kupkova. Ředitelem se stal PaedDr. I.Huleja. Na budově Sovadinova je umístěn I. stupeň, zástupkyní se stala mgr. R. Sklenářová. Na budově Kupkova je II.stupeň, zástupcem se stal mgr. P.Pláteník.

K 1.1. 2010 byla z rozhodnutí Rady města Břeclavi sloučena se stávající základní školou Mateřská škola Dukelských hrdinů. Vznikl nový subjekt pod názvem Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1.

ZŠ Kupkova

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1,
příspěvková organizace

Kupkova 1, 690 02 Břeclav
IČ: 63434466
Datová schránka: 9cpjxaj

Zřizovatel školy: Město Břeclav© Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1, příspěvková organizace

vytvořil www.pixelhouse.cz

Kontakty na vedení školy