Nástroje pro usnadnění přístupu

Pracovní náplň školního psychologa

1) Je členem školního poradenského pracoviště, je podřízen vedoucímu školního poradenského pracoviště.

2) Pro práci  s žáky zajišťuje:

 • spolupráce a účast při zápisu do 1. ročníku základní školy
 • depistážní činnost
 • individuální diagnostika žáka
 • provádění diagnostiky ve třídách
 • realizace anket, dotazníků a screeningů ve třídách
 • techniky a hygiena učení pro žáky, psychohygiena
 • individuální konzultace s žákem (osobní, rodinné, vztahové, výukové problémy problémy)
 • zjišťování sociálního klimatu ve třídě 
 • skupinovou a komunitní práci s žáky
 • psychologické poradenství žákům
 • poskytování psychoterapie žákovi
 • krizovou intervenci pro žáka
 • prevenci školního neúspěchu žáků
 • společné konzultace s žákem a zákonnými zástupci (osobní, rodinné, výukové problémy)
 • podporu spolupráce třídy a třídního učitele
 • pořádání besed pro žáky s psychologickou náplní
 • koordinaci preventivní práce ve třídě, programů pro třídy 

2. Pro práci s rodiči, pedagogickými pracovníky a dalšími spolupracujícími subjekty zajišťuje: 

 • individuální konzultace s pedagogem
 • individuální konzultace s vedením školy 
 • individuální konzultace s výchovným poradcem a metodikem prevence
 • krizová intervence s pedagogy, zákonnými zástupci žáků
 • skupinovou práci s pedagogy, zákonnými zástupci
 • kombinovaný kontakt (psycholog, pedagog, rodič, žák)
 • konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí
 • pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí
 • pracovní semináře pro učitele
 • metodické intervence z psychodidaktiky pro učitele
 • realizace besedy a osvěty pro rodiče
 • dokumentaci případů a její zajišťování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 • vyšetřování školní zralosti
 • účast na výchovných komisích
 • účast na pracovních poradách
 • konzultace s odborníky mimo školu (s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden, středisek výchovné péče, výchovných a diagnostických ústavů, s psychology, psychiatry, aj.) 

3) Předkládá vedoucímu školního poradenského pracoviště:

 • plán práce školního psychologa na nový školní rok
 • vyhodnocuje a zpracovává výsledky depistážní činnosti
 • provádí analýzu výsledků diagnostických činností
 • závěrečnou zprávu o činnosti školního psychologa za daný školní rok
ZŠ Kupkova

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1,
příspěvková organizace

Kupkova 1, 690 02 Břeclav
IČ: 63434466
Datová schránka: 9cpjxaj

Zřizovatel školy: Město Břeclav© Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1, příspěvková organizace

vytvořil www.pixelhouse.cz

Kontakty na vedení školy