Informace k zápisu do 1. ročníku ZV 2023/2024

Informace k organizaci a průběhu zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání na školní rok 2023/2024 proběhne v budově 1. stupně na ulici Sovadinova 1. Absolvují ho děti narozené v období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku v doprovodu zákonného zástupce. Zápis se týká i dětí z Ukrajiny.

K zápisu je třeba přinést rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Zákonný zástupce podává žádost o přijetí dítěte do základního vzdělávání a vyplní zápisní list žáka. V případě zájmu pak přihlášku ke stravování a přihlášku do školní družiny. Formuláře je možné přinést s sebou vyplněné (k dispozici na stránkách školy – www.kupkova.cz), případně vyplnit na místě.

Odklad povinné školní docházky

Budete-li žádat o odklad povinné školní docházky, zákonný zástupce podá písemně žádost o odklad povinné školní docházky (formulář k dispozici na stránkách školy). Dále je nutné dodat doporučení příslušného školského poradenského zařízení a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tyto dokumenty je třeba odevzdat nejpozději do 30. 4. 2023

Doporučujeme si vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně objednat co nejdříve.

Termín zápisu

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2023/2024  se koná v úterý 4. dubna 2023 od 14.00 do 18.00 hodin.

Náhradní termín

Pokud se dítě nemůže dostavit k zápisu ze zdravotních nebo jiných důvodů, oznámí tuto situaci zákonný zástupce škole osobně nebo telefonicky a k zápisu se dostaví v náhradním termínu, který škola stanoví.

Výsledky zápisu

Výsledky zápisu budou zveřejněny do 30. dubna 2023 na webových stránkách školy a vyvěšeny na dveřích při vstupu do budovy. Přijatí žáci budou zapsaní pod registračním číslem, které jim bude přiděleno při zápisu. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Průběh zápisu

  • Formální část – zákonný zástupce dítěte podá žádost o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky. Dokumenty si vyplní, nebo přinese s sebou již vyplněné.
  • Motivační část – žák plní zadané úkoly ve spolupráci s pedagogickým pracovníkem. Tato část je zaměřena na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti. Prostřednictvím her a jednoduchých úkolů bude mít možnost přítomný rodič vidět činnost pedagoga s budoucím žákem a následně mu případně budou doporučeny materiály a způsob práce sloužící k další přípravě dítěte na jeho úspěšné zaškolení. 

Dokumenty ke stažení

zapis

ZŠ Kupkova

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1,
příspěvková organizace

Kupkova 1, 690 02 Břeclav
IČ: 63434466
Datová schránka: 9cpjxaj

Zřizovatel školy: Město Břeclav© Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1, příspěvková organizace

vytvořil www.pixelhouse.cz

Kontakty na vedení školy
Doučování žáků škol

Šablony III