Informace pro rodiče

Povinnost rodiče nebo zákonného zástupce dítěte:

 • rodič či oprávněný zákonný zástupce dítěte je povinen se seznámit se školním řádem MŠ a ostatními pravidly vztahujícími se k pobytu dítěte v mateřské škole,
 • rodič je povinen sdělovat pedagogickým pracovníkům MŠ skutečnosti důležité pro pobyt dítěte v mateřské škole, zejména individuální zvláštnosti dítěte, zdravotní stav, případná omezení apod.,
 • rodič je povinen dítě přivádět do MŠ zdravé a vhodně oblečené,
 • rodič je povinen oznámit MŠ předem známou nepřítomnost dítěte, není-li nepřítomnost dítěte předem známa, omluví dítě neprodleně telefonicky,
 • rodič se zavazuje hradit školné v souladu s platebními podmínkami.
 • Platba školného probíhá vždy do 25. dne v daném měsíci (platba proběhne 10x). Školné je 600 Kč. Číslo účtu: 43 – 63 58 02 02 57/0100.
 • V mateřské škole Vám byl přidělen variabilní symbol, který je nutné zadávat při každé platbě se jménem dítěte.
 • Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky školné neplatí. 

Provozní řád mateřské školy:

 • MŠ je otevřena od 6,15 do 16,15 hod. Třída Kuřátek od 6,30 do 16,00 hod.,
 • příchod do MŠ je od 6,15 do 8,00 hod., po předchozí individuální dohodě i později,
 • vyzvedávání dětí po obědě od 11.45 do 12.15 hod.,
 • dítě bude předáno pouze osobě uvedené ve Zmocnění, které lze aktualizovat dle potřeby,
 • rodiče převlékají dítě v šatně a jsou povinni osobně dítě předat učitelce, která za dítě zodpovídá po celou dobu pobytu dítěte v MŠ,
 • rodiče musí neprodleně hlásit změnu své adresy a čísla telefonu z důvodu podávání nutných zpráv o dítěti,
 • prosíme rodiče, aby se pohybovali v prostorách MŠ po dobu nezbytně nutnou,
 • nevstupujte, prosím, do tříd – předejte dítě učitelce u dveří třídy,
 • doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v respirátoru a to nezbytně nutnou dobu,
 • učitelka je oprávněna nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění,
 • pokud dítě bude mít při přítomnosti v MŠ příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest, rýma) bude telefonicky kontaktován zákonný zástupce, který si musí dítě neprodleně vyzvednout z MŠ,
 • dítě trpící alergií, musí mít potvrzení od alergologa (nestačí praktický lékař), kde bude uvedeno – druh alergie, časové období, kdy alergie probíhá, jakými příznaky se alergie projevuje, bez tohoto potvrzení nebude dítě do MŠ přijato,
 • děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy respirátory v prostorách MŠ nosit nemusí. 
 • Z důvodu vládních opatření v rámci Covid-19 jsou momentálně veškeré akce s rodiči zrušeny.

Do skříňky (vybavení dítěte do MŠ):

 • přezůvky (ne pantofle, ne crocs),
 • vhodné oblečení do třídy – tričko, legíny, tepláky, kraťasy, 
 • vhodné oblečení na spaní – pyžamo, svůj polštářek,
 • vhodné oblečení na pobyt venku – hrací kalhoty, nepromokavé oblečení, gumáky, pláštěnky (pobyt venku probíhá za každého počasí),
 • vše řádně označit – podepsat,
 • dívkám popř. i chlapcům podepsaný hřeben na vlasy,
 • rodič je odpovědny za obsah ve skříňce, nemít ve skříňce vlastní jídlo, pití a léky,
 • každé pololetí 2x balení papírových kapesníčků v krabičce a 1x balení ubrousků.

Stravné:

 • č. účtu: 4535651/0100, zpráva pro příjemce: Stravné – jméno dítěte – třída,
 • platbu je nutno provést měsíc předem,
 • odhlašování stravného je možné pouze do 10, 50 hod. předchozího dne,
 • za odhlašování a přihlašování stravy v případě nepřítomnosti dítěte zodpovídají rodiče,
 • v případě prvního dne nemoci dítěte je možné vyzvednout si oběd v době od 11,00 – 11,15 hod.

 

V Břeclavi dne: 30. 8. 2021

Michaela Karanov
Zástupkyně ŘŠ pro MŠ

ZŠ Kupkova

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1,
příspěvková organizace

Kupkova 1, 690 02 Břeclav
IČ: 63434466
Datová schránka: 9cpjxaj

Zřizovatel školy: Město Břeclav© Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1, příspěvková organizace

vytvořil www.pixelhouse.cz

Kontakty na vedení školy
Doučování žáků škol

Šablony III